هاست لينوكس
 • 2000 دقیقه شهری
 • 1000 دقیقه بین شهری و موبایل
 • یک خط تلفن
25
.000
تومان/ماهانه
هاست لينوكس
 • 2000 دقیقه شهری
 • 750 دقیقه بین شهری و موبایل
 • یک خط تلفن
20
.000
تومان/ماهانه
هاست لينوكس
 • 2000 دقیقه شهری
 • 500 دقیقه بین شهری و موبایل
 • یک خط تلفن
15
.000
تومان/ماهانه
هاست لينوكس
 • هر دقیقه مکالمه شهری 10 ریال
 • هر دقیقه مکالمه بین شهری200 ریال
 • هر دقیقه مکالمه با همراه 300 ریال